پرسش در مورد محصول #15167

چه نگ هوایی از این کفش موجود هست و جنس کفش چه جنسی است